1. เน้นการเข้าใจเนื้อหาและนำไปประยุกต์ทำข้อสอบได้จริง
  2. เข้าใจง่าย ประหยัดเวลา
  3. ฝึกทำโจทย์ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

สรุปบทเรียนอิงตามข้อสอบ O-NET จริง และหนังสือ สสวท หลักสูตรปรับปรุง 2560

เนื้อหาในบทเรียน

  E-Book สรุปเนื้อหา และ E-Book ตัวอย่างโจทย์
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอสอนเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์ ชีววิทยาพื้นฐาน
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอสอนเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์ เคมีพื้นฐาน
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอสอนเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์ ฟิสิกส์พื้นฐาน
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
  วีดีโอสอนเนื้อหา+ฝึกทำโจทย์ โลกและอวกาศ (ดาราศาสตร์)
มีจำหน่ายใน วัน
วัน หลังจากที่คุณลงทะเบียน
พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
INK LAB TUTOR FACEBOOK